Dnia 1/IX rozpoczął się rok szkolny uroczystem nabożeństwem. Z początkiem września ( 5/IX ) odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę śp. L. Czerwińskiego M.W.R i O.P. , który zmarł w czasie feryi letnich. 
We wrześniu założono sklepik uczniowski, którego dochód przeznacza się na powiększenie biblioteki szkolnej.  Rozporządzeniem M.W.R. i O.P. (Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) z dnia 19/I 1932 Nr. B. P. 4947/32 Inspektor szkolny w Włodawie Pan Władysław Józef Koszyk został przeniesiony w drodze konkursu na stanowisko inspektora szkolnego w Nowym Targu w miejsce przeniesionego rozp. M.W.R. i O. P. z dnia 22/I 1932r. Nr. B. P. 6528/31 p.o. inspektora szkolnego P. Franciszka Niżyńskiego na równorzędne stanowisko do Olkusza, a Pana Marjana Sawickiego na równorzędne stanowisko do Nowego Targu w charakterze zast. Inspektora szkolnego. 
Dnia 5/III odbyła się w tutejszej szkole lekcja rejonowa w IV i V oddziale. 
W ciągu roku szkolnego urządzono cztery uroczyste obchody dla dziatwy i 4 dla rodziców. Zebrań rodzicielskich odbyło się pięć. Najważniejsze sprawy poruszane na zebraniach: Frekwencja, postępy w nauce, kupno ogrodu pod boisko dla dzieci, dokończenie rozbudowy szkoły, tynkowanie izb lekcyjnych, sprawienie nowych ławek i ogrodzenie szkoły. 
W czasie feryj letnich dokupiono część ogrodu( umowę dołącza się do kroniki), na którym pobudowano drewutnię i ustępy w stronie północnej. 
Rok szkolny zakończono 28 czerwca. 
Frekwencja w roku szkolnym była dobra. 
Obowiązanych 137 
Zapisanych 137 
Uczęszczających 132  Obowiązki nauczycielskie pełnili: Michał Hołowaczuk i Tacjana Hołowaczukowa.
Religii udzielał ks. Michał Czerwiński miejscowy duszpasterz. 

Kontrakt
Kupna zawarty między Reginą Staszel - Stopka jako prawną właścicielką realności L:11881 i 11882 z jednej strony, a przedstawicielami gminy w osobach p. Fr. Majerczyka, Józefa Tylki i Jędrzeja Jarosza z drugiej strony. Mocą tego kontraktu sprzedaje wyżej wymieniona z ogrodu przy szkole w Nowem Bystrem część tego ogrodu t.j. od oznaczonej granicy w kierunku zachodnim aż do krzaka przy którym wbito znak graniczny. Od tego znaku wzdłuż budynku szkoły w stronę północną gdzie umieszczono również znak graniczny (pal) razem z wjazdem od drogi gminnej za cenę 590 zł. (pięćset dziewięćdziesiąt). Tytułem zadatku wręczono Reginie Staszel - Stopka 100 zł. (sto). Po oddaniu do prawnego użytku szkoły oddaje w dniu dzisiejszym wjazd oraz część ogrodu sprzedanego w szerokości 3m wzdłuż budynku i miejsce na postawienie ustępów i drewutni dla szkoły. Resztę oddaje po wpłaceniu jej całej należności t.j. 490 zł. (czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Zastrzega sobie dla wyłącznej własności, dla osoby Reginy Staszel - Stopka wolny przejazd po siano i przechód do pozostałej jej części ogrodu. --- 
Po odczytaniu niniejszego kontraktu obecni podpisali . 
Nowe Bystre 1/VII. 1931 roku. 
Odcisk kciuka - znak wielkiego palca Franciszek Majerczyk,   Józef Tylka,   Regina Staszel - Stopka Jędrzej Jarosz 
podpisałem Franc. Majerczyk 
Świadkowie: Odcisk palca - Józef Stopka 
podpisałem Hołowaczuk 
Michał Hołowaczuk kier. szk.  Zubsuche 1/VII. 1931
Pieczęć gminy i podpis: F. Majerczyk 
Należytość za ogród sprzedany w myśl na odwrotnej stronie umowy zawartej, została wypłacona w lutym 1936r. przez Wydział Powiatowy w Nowym Targu. Granice wyznaczono w obecności 2 świadków, a mianowicie Jana Jarosza b. przysięgłego taksatora z Nowego Bystrego i Macieja Naglaka b. sekretarza gminy Zubsuche - w dniu 23. II. 1936r, i oddano tę część do prawnego użytku szkoły powszechnej w Nowem Bystrem. 
M. Hołowaczuk Kier. szk.